Boon

Boon 700-oblique

 • Heavy boxes perform quick waltzes and jigs
 • OpenType
Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars. Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.

Основной латинский

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ . , ? ! ' " " ( ) *

Boon 700

 • Heavy boxes perform quick waltzes and jigs
 • OpenType
Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars. Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.

Основной латинский

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ . , ? ! ' " " ( ) *

Boon 500-oblique

 • Heavy boxes perform quick waltzes and jigs
 • OpenType
Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars. Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.

Основной латинский

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ . , ? ! ' " " ( ) *

Boon 500

 • Heavy boxes perform quick waltzes and jigs
 • OpenType
Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars. Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.

Основной латинский

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ . , ? ! ' " " ( ) *

Boon 400-oblique

 • Heavy boxes perform quick waltzes and jigs
 • OpenType
Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars. Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.

Основной латинский

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ . , ? ! ' " " ( ) *

Boon 400

 • Heavy boxes perform quick waltzes and jigs
 • OpenType
Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars. Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.

Основной латинский

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ . , ? ! ' " " ( ) *

Boon 300-oblique

 • Heavy boxes perform quick waltzes and jigs
 • OpenType
Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars. Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.

Основной латинский

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ . , ? ! ' " " ( ) *

Boon 300

 • Heavy boxes perform quick waltzes and jigs
 • OpenType
Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars. Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.

Основной латинский

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ . , ? ! ' " " ( ) *

Категория
Sans-serif
Лицензия
GNU General Public License
Семейство
Boon
Описание
- Info: https://boonuni.com/projects/boon/ - Font{ Boon } by "สังศิต ไสววรรณ" - type{ woff } @ บุญฟอนต์ ใช้สัญญาอนุญาต (license) แบบ GNU GPLv3 (+Font Exception) แปลว่าคุณมีอิสระเต็มที่ในการใช้งาน ดัดแปลง หรือปรับปรุง โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ (ไม่จำเป็นต้องบอกผมว่าคุณทำหรือจะทำอะไรกับมัน) เงื่อนไขคือเมื่อดัดแปลงจากต้นแบบแล้วอยากจะเผยแพร่ผลงานใหม่ก็ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันและต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดเช่นกัน ส่วนคำว่า +Font Exception ที่ต่อท้ายมานั้นเพื่อบอกผู้ใช้ที่ต้องการฝังฟอนต์ในเอกสารว่าไม่ต้องกังวล เพราะระบุไว้ชัดเจนว่าเอกสารที่เกิดจากการใช้งานฟอนต์นี้ (เช่น html page, pdf เป็นต้น) ไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกับตัวฟอนต์ - บุญฟอนต์ แจกจ่ายและเปิดเผยซอร์สโค้ดด้วยหวังว่ามันจะมีประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฟอนต์ไทยเพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานทั้งในโปรแกรมทั่วไปและในเว็บไซต์ และโปรดทราบไว้ล่วงหน้าว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานฟอนต์นี้เอง ผู้พัฒนาไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการใช้งานฟอนต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
Полная поддержка языков
Baltic, Basic Latin, Catalan, Central European, Dutch, Esperanto, Euro, Igbo Onwu, Pinyin, Romanian, Thai, Turkish, Vietnamese, Western European

Использование этого шрифта

Для использования шрифта на вашем сайте, добавьте следующий код в блок head документа html:

<link rel="stylesheet" media="screen" href="https://fontlibrary.org//face/boon" type="text/css"/>

Теперь вы можете использовать этот шрифт в вашем файле css Here is an example of a paragraph set in Boon 700-oblique.

p {
   font-family: 'Boon700oblique';
   font-weight: normal;
   font-style: italic;
}

If you are interested in working on Boon, please read our guide on how to contribute to an existing font.

об этом шрифте

 • Boon был добавлен pongrit 2816 дней назад

история шрифтa

Активный
2015-03-25
Обновления
1

Поделись